خدمات پیام کوتاه
مــراحل ارسال پیامک توسط مشتری
1.تکـــــــــمیل مـدارک
2.امضــا قــــــــــــرارداد
3.آبونمان شماره انحصاری
4.خرید نرم افزار ارســـال
5.خرید اعتبار پیامـــــک
مــــــدارک مـــــورد نیــــاز
اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی
1.کپی اساسنامه
2.کپی آگهی تاسیس
3.کپی آخرین تغییرات روزنامه رسمی
4. معرفی نامه نماینده با سربرگ و مهر و امضاء شرکت
5. اصل فرم تکمیل شده تعهدنامه به همراه مهر و امضا شرکت
1.کپی شناسنامه و کارت ملی
2.اصل فرم تکمیل شده تعهد نامه به امضاء و اثر انگشت

PRchecker.info
gapchay.ir