فعالیت های شرکت

تمامی سازمان ها و کسب و کارهایی که با مشتری سر و کار دارند برای حفظ و ادامه حیات خود نیاز به رعایت مشتری مداری و مدیریت روابط مشتری خود دارند. آنان باید بتوانند برای حفظ مشتریان کنونی خود و جذب مشتریان جدید ارتباط با مشتری را حفظ نموده و به طور دائم میزان رضایتمندی مشتریان خود را بسنجند.

مدیریت ارتباط با مشتری یک فلسفه و راهکار جهت بقای کسب و کارهاست و نباید آن را صرفا در یک نرم­افزار و قسمت های مختلف آن دید. این فلسفه بایستی ابتدا در سازمان پیاده شده و تمامی اجزاء آن سازمان اعم از مدیران ارشد تا کارکنان جزء به این فلسفه اعتقاد داشته باشند. نرم­افزارهای CRM به عنون یک ابزار کمک کننده به این فلسفه می توانند سودمند باشند و کارها و فعالیت های چنین سازمان هایی را تسهیل نمایند. نرم­افزار مدیریت ارتباط با مشتری شرکت هگزا که Hegza CRM نامگذاری شده است یک نسخه بومی از جامع ترین نرم افزار CRM با نام Vtiger CRM (ویتایگر CRM) می باشد.


PRchecker.info
gapchay.ir